Strandskyddet syftar till att långstiktigt dels trygga förutsättningarna för allmansrättslig tillgång till strandområden, dels bevaka goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Skyddat område

Sjösättning av eka

Övergångszonen mellan land och vatten, stranden, är betydelsefull som rekreationsområde för människor och av stort värde för växt- och djurlivet.

Många arter är exempelvis beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden - såväl på land som i vatten.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller  strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. Skyddet omfattar land- och vattenområden och gäller generellt 100 meter från stranden vid normalt vattenstånd.  Länsstyrelsen kan förordna om utökat strandskydd upp till högst 300 meter.

Vad innebär strandskyddet? 

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet.

Inom strandskyddsområde får inte:

  • nya byggnader uppföras
  • byggnader eller byggnaders användning ändras, eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller alllmänheten från att beträda ett område där den annars skullle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i föregående punkter 
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Detta betyder att bland annat följande vanliga åtgärder kräver dispens: rabatter, fasta eldstäder, bänkar, staket, flaggstänger, grävnings- och schaktningsarbeten utanför hemfridszonen och tennisbanor, dammar, friggebodar, bryggor och vägar. Många fler exempel finns. Ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets och fiskets behov är undantagna. 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation.
Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges.

Hus med sjöläge

Vad som är särskilda skäl framgår av miljöbalken 7 kapitlet, § 18 c.

Under rubriken Länkar hittar du en länk till råden. Där finns också länk till mer ingående information om strandskydd.

Ansökan

Miljö- och bygglovsnämnden beslutar om dispens från strandskyddsbestämmelserna i de flesta fall. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna lämnas till miljö- och byggenheten. Du hittar ansökningsblanketten under rubriken Dokument.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör, föräldraledig, åter 200901
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Kontakta oss för bokning av besökstid