Du kan också behöva lov om du ska göra markarbeten, som till exempel schakta eller fylla.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar markens höjdläge inom tomtmark eller mark för allmän plats.

Lovplikt för trädfällning och skogsplantering kan regleras i detaljplaner.

Bestämmelserna skiljer sig i viss mån åt inom och utanför detaljplanelagt område.

Inom områden med detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. En ändring på en halv meter kan dock bedömas som en avsevärd förändring. Kontakta miljö- och byggenheten för en bedömning. Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i planen.

I samband med byggnadsarbeten

Schaktning och fyllning som utgör led i byggnadsarbeten, kräver inte marklov, om de prövas i bygglovsärendet.


 

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne