Även om byggandet är styrt av mycket ansvar så finns även ett visst mått av frihet - bygglovfrihet! Här kan du bland annat läsa mer om Attefallshus och Friggebodar.

I plan- och bygglagen 9 kapitlet finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en- eller tvåbostadshus med tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader).

Bestämmelserna är olika beroende på om huset ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga hus, friggebodar, sjöbodar, bryggor vid stränderna, men undantag kan medges efter ansökan.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus.
Från den 1 mars 2020 får ett Attefallshus vara maximalt 30 kvadratmeter, under förutsättning att det ska vara ett komplementbostadshus, det vill säga att huset ska fungera som en självständig bostad. Huset kan användas som fritidshus.
Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden för att få ett startbesked.
Läs mer om Attefallshus genom att klicka här 

Tänk på att uppförandet av ett Attefallshus kan komma att påverka din avloppsanläggning om du har enskilt avlopp. Avloppsanläggningen behöver vara tillräckligt stor för den ökade belastning som Attefallshuset kan innebära.
Hör gärna av dig till miljö- och byggenheten innan du gör din bygganmälan om du är osäker på om du behöver åtgärda ditt avlopp för att bygga ett Attefallshus.

Friggebodar

Fågelholkar

Det är tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.
Det finns inte längre någon begränsning beträffande antalet friggebodar (tidigare två stycken).
Den sammanlagda byggnadsytan får vara högst 15 kvadratmeter (tidigare 10 kvadratmeter). Taknockshöjd högst 3 meter (samma som tidigare). Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Grannens medgivande bör vara skriftligt.

När friggebod större än 10 kvadratmeter placeras närmare annan byggnad än 4 meter gäller Boverkets byggregler, bland annat med syfte att hindra brandspridning.
Läs mer om friggebodar genom att klicka här.

Fasadändringar

Det är inga krav på bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Kontakta för säkerhets skull alltid miljö- och byggenheten  innan du gör ändringen.

Uteplatser

Det är tillåtet att med en högst 1,8 meter hög mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset (tidigare 3,0 meter). Det är också tillåtet att över sådana uteplatser, eller över altaner, balkonger eller entréer anordna skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter (tidigare max 12,0 kvadratmeter per åtgärd). I båda fallen gäller 4,5 meter från annan fastighet eller tomt om inte de grannar som berörs medger annat. Grannens medgivande bör vara skriftligt.

Det har också blivit ändringar när det gäller tidsbegränsat bygglov och skärpta sanktioner vid överträdelser.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om förändringarna. Under rubriken Länkar finns en länk till sidan.  

Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse

Här gäller förutom de tidigare nämnda undantagen för en- eller tvåbostadshus även att man utan bygglov får:

  • göra en liten tillbyggnad, max 40 kvadratmeter dock ej mer än 50 % av ursprunglig byggnadsarea. Tillbyggnaden får inte hamna närmare tomtgräns än 4,5 meter
  • uppföra en  komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset om åtgärden inte vidtas närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Om granne som berörs medger det får åtgärderna ovan vidtas närmare än 4,5 meter från tomtgräns. 

Kontakt

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne