Här kan du läsa om när du behöver söka bygglov

Bygglov krävs generellt i följande fall

  • Uppföra byggnader (nybyggnad).
  • Göra tillbyggnader.
  • Ändra användningen av en byggnad. Exempel på sådana ändringar är: från garage till lager från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad, från garage till bostad och så vidare. Obs! Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.
  • Ändra byggnad så att det inryms ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
  • Nybyggnad eller andra väsentliga ändringar av andra anläggningar än byggnader såsom idrottsplatser, småbåtshamnar, campingplatser, friluftsbad, motorbanor, upplag eller materialgårdar, fasta cisterner för kemiska produkter, radio- eller telemast/torn, vissa vindkraftverk, murar och plank, parkeringsplatser utomhus och lite annat smått och gott.

 Inom detaljplanerat område krävs dessutom lov för följande

  • Ändra utseendet på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, till exempel att sätta igen dörr- eller fönsteröppningar. Kort sagt, allt som på ett väsentligt sätt förändrar byggnadens utseende.
  • Att sätta upp, eller väsentligt ändra  skylt eller ljusanordning med mycket stor omgivningspåverkan. 

 

 


Bygglovfritt. Klicka här för att komma till uppgifter om vad du kan göra utan bygglov.