Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt när de är i skolan. Därför är det viktigt att skolan arbetar främjande och förebyggande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla verksamheter ska arbeta förebyggande

Kommunens huvudman måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Det innebär att varje förskola, skola, fritidshem och annan skolverksamhet ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering och upprätta en årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Planen är en dokumentation som ska innehålla en översikt över de insatser och åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering. Planen berättar om hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Syftet är att ständigt utveckla arbetet för en tryggare skolmiljö. I detta arbete är det viktigt att personal, elever, elevhälsa och skolledning tillsammans är delaktiga i arbetet.

Planen ska även innehålla en redogörelse för vilka av dessa insatser eller åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under det kommande året, men också redovisa hur förra årets planerade åtgärder har genomförts.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar du på din skolas hemsida.

Studiero

Att alla elever känner sig trygga i skolan och att arbetsmiljön är trivsam är viktigt för att de ska kunna lära och göra bra ifrån sig.

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever kan få en skolmiljö som präglas av både trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Samverkan med vårdnadshavare är också en viktig del i arbetet med skolans arbetsmiljö.

Eleverna i Sunne kommun deltar i utformningen av de regler som ska gälla i varje skolverksamhet och som ibland kallas ordningsregler och ibland förväntansavtal. Dessa regler ska samverka med skolans förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling och ligger ofta med som en bilaga i deras Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rektorn på din skola.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Om ditt barn upplever problem med kränkningar i skolan så ska du genast ta kontakt med barnets mentor, elevhälsans personal eller skolans rektor.

Till kontaktsidan skolpersonal

Grundlagen säger

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde, så står det i den svenska grundlagen. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.

Riksdagen har i en lag  från 1 april 2006 riktat ett direkt förbud mot all kränkande behandling i skolan av barn och elever och förtydligat grundlagens skrivelse om vilket ansvar skolan har i arbetet med att stärka skyddet för barn och elever.