Eleverna har rätt att använda lektionstid för att diskutera frågor som är viktiga för eleverna. Klassråd måste inte finnas i grundskolan, däremot i alla klasser i gymnasiet, och elevråd är inte obligatoriskt men finns på de flesta skolor.

För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag. Det kan tex gälla att ta fram skolans värdegrund, hur antimobbningsarbetet ska ske på skolan, hur man sänker ljudnivån i matsalen eller hur uppehållsrummen i skolan ska se ut.

Närmare information om klassråd och elevråd finner du  på hemsidan för respektive skola.

Elevinflytande

Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till inflytande.

I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande när det gäller både undervisningen och arbetsmiljö.

Barns rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne är en av de fyra huvudprinciperna i barnkonventionen.