Ägare och nyttjanderättshavare har ansvar för att det finns ett skäligt brandskydd på byggnader och anläggningar och att brandskyddet dokumenteras.

Förebygga brand, hindra och begränsa skador

Enligt 2 kap. 2 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär:

  • Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning
  • Åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.

Systematiskt brandskyddsarbete

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.                      

Enligt LSO läggs ett tydligare ansvar på den enskilde att själv ansvara för att brandskyddet håller en bra nivå. I det allmänna rådet "Systematiskt brandskyddsarbete" (SRVFS 2004:3) anges att alla byggnader och verksamheter oberoende av omfattning skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd.
 

Det innefattar bland annat att det skall finnas:

  • Brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig
  • Utbildningsplaner för personal 
  • Rutiner för kontroll, dokumentation och uppföljning av brister

Kurs 25 maj Systematiskt brandskyddsarbete

Välkommen till halvdags-utbildning 25 maj 2022, kl. 08.15 –12.15 (webbutbildning via ZOOM). /Brandskyddsföreningen Värmland
Läs mer om kursen och anmäl dig här, senast 18 maj 2022

Kontakt

Brandstationen Sunne Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Länkar

Kurs systematiskt brandskyddsarbete

Lär dig mer om vilket ansvar du har för det förebyggande brandskyddet och hur du kan arbeta systematiskt.
Läs mer om kursen "Systematiskt brandskyddsarbete" här