En ansökan om att få god man kan lämnas in av den behövande själv. En ansökan kan även lämnas in av en anhörig eller av sjukvårdsinrättningar, kuratorer med flera när en person är i behov av god man.

Vem kan få god man?

Den som på grund av:

  • sjukdom
  • försvagat hälsotillstånd
  • psykisk störning eller liknande förhållanden

inte kan sköta sina ekonomiska, juridiska eller personliga angelägenheter

För att hjälpen ska kunna ges måste två villkor vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett samband mellan hälsotillståndet och behovet av hjälp
  • Att det inte är möjligt att få hjälp på annat och mindre ingripande sätt

Ibland kan det vara tillräckligt med fullmakt.
Ofta kan hjälpen ges genom socialtjänstens försorg.
I dessa flesta fall behövs normalt inte god man.

Hur får man god man?

Genom att du själv gör en ansökan till överförmyndarnämnden om behov av god man.

Överförmyndarnämnden kan även få en ansökan från anhörig eller anmälan från sjukvårdsinrättningar, kuratorer med flera när en person är i behov av god man.

 

Följande är enligt lag skyldig att anmäla behov av god man:

  • Kommunstyrelsen. Enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen ska socialnämnden anmäla behov av god man
  • Kommunen. Enligt 15 § lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen anmäla när en person är i behov av god man
  • Verksamhetschefer inom hälso-och sjukvården. Enligt 2 § förordningen om verksamhetschef inom hälso-och sjukvård ska verksamhetschefer anmäla behov av god man

Vem beslutar om anordnande och förordnande av god man?

Det är tingsrätten som beslutar när en person behöver ha god man och  även när ett beslut om godmanskap ska upphöra. 

Överförmyndarnämnden beslutar om byte av god man. 


 

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne