Uppdraget som god man och förvaltare kan variera beroende på vilken hjälp personen behöver. Normalt innefattar det tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Uppdraget som god man eller förvaltare handlar i de flesta fall om att betala räkningar, ordna med fickpengar, se till att den som behöver hjälp har det bra.

Målet är att försöka skapa så bra livskvalitet för sin huvudman som möjligt utifrån hans/hennes ekonomiska och personliga situation.

Gode mannen/förvaltaren har främst en administrativ roll och ska alltså inte utföra någon omvårdnad eller liknande. 

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt består av två delar:
1. Att bevaka rätt gentemot samhället och olika myndigheter på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas, till exempel:

 • göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. (LSS) det kan handla om till exempel kontaktperson eller ledsagare
 • ansöka om bostadsbidrag och anmäla hyreshöjningar för att få rätt bostadsbidrag
 • överklaga myndighetsbeslut 
 • ansöka om skuldsanering

2. Att i samband med speciella rättshandlingar ta tillvara huvudmannens intressen.
Exempel på olika rättshandlingar:

 • bevaka rätt i dödsbo
 • ingå avtal å huvudmannens vägnar
 • företräda huvudmannen vid uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostad
 • bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden
 • bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner eller liknande med fordringsägare

Förvalta egendom

Gode mannens viktigaste uppgift är att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av hans tillgångar och livssituation medger.

Att förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter och se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Huvudmannens egen lön och habilitetsersättning från dagcenter ingår inte i de tillgångar som ska förvaltas av gode mannen om inte huvudmannen  själv vill det. 

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras av gode mannen. Det bör dock observeras att huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap (tvärtom när det gäller förvaltarskap). De pengar som behöver finnas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans/hennes egendom är dock inte spärrade för gode mannen.

Det är gode mannens uppgift att se till att det finns pengar till fasta utgifter. Betalas huvudmannens räkningar över post- eller bankgiro måste det göras i huvudmannens namn.
Gode mannen får aldrig blanda sin egen ekonomi med huvudmannens.
Huvudmannens tillgångar ska  användas för uppehälle, utbildning  samt placeras så att de ger rimlig avkastning.
Du är redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden när det gäller den ekonomiska förvaltningen. Redovisningen ska skrivas under på heder och samvete och det är viktigt att de inlämnade handlingarna är kompletta.

Sörja för person

När gode mannen sörjer för huvudmannens person innebär detta att bevaka huvudmannens personliga intressen. Gode mannen har således följande roll:

 • vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen
 • genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vård- och boendepersonal, se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt
 • ta initiativ till att huvudmannen till exempel får kontaktperson eller att besöksverksamhet anordnas
 • i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning med mera och ta initiativ som är lämpliga
 • hjälpa huvudmannen att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.

Observera att en ställföreträdare aldrig, inte heller vid förvaltarskap, kan fatta beslut om boende eller vårdfrågor mot huvudmannens vilja.

Överförmyndaren

Överförmyndaren ska utöva tillsyn över gode män/förvaltare, ge tillstånd till vissa åtgärder från gode mannen/förvaltaren samt ta en del beslut. Överförmyndaren är inte gode männens/förvaltarnas överordnande eller arbetsgivare och kan aldrig överta deras uppdrag eller ansvar. 

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne