Det finns tillfällen då det behövs god man utöver vanliga godmanskap som regleras i 11 kap 4 § föräldrabalken

Godmanskap enligt 11 kap 1 § föräldrabalken

När en förmyndare till exempel blir långvarigt sjuk, gör en längre resa eller sitter i fängelse och är förhindrad att utöva förmynderskapet kan en god man utses att i förmyndares ställe vårda den underåriges intressen.       

God man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken

God man ska utses för en underårig då den underåriges förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i oskiftat dödsbo. Gode mannens uppdrag är vårda den underåriges rätt i boet vid boutredning liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Överförmyndaren ska också utse god man när den som har förmyndare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång, men inte kan företrädas av förmyndaren. Det innebär att god man ska utses då till exempel föräldrar vill ge bort en fastighet i gåva till sitt underåriga barn.

God man enligt 11 kap 3 § föräldrabalken

God man utses för den som är bortovarande eller okänd. Med bortovarande menas personer som försvunnit och ingen vet var de befinner sig eller om de är avlidna. Det gäller även personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare som vistas på okänd ort eller om man inte vet om den döde efterlämnat arvinge som är arvsberättigad. Det kan också vara så att det är känt att den avlidne har en arvinge men uppgift saknas om arvingens namn och vistelseort.

Anmälan om behov av god man enligt 11 kap 1-3 §§ föräldrabalken görs till överförmyndarnämnden i Sunne som även utser sådana gode män.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne