Det är i normala fall föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet.

När ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses?

En särskild förordnad vårdnadshavare ska förordnas om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, eller om de i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling.

En annan situation som kan leda till att en särskild förordnad vårdnadshavare utses är när båda föräldrarna (eller den ena om föräldern är ensam vårdnadshavare) är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Med det menas att föräldern under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan till exempel bero på att föräldern blivit allvarligt sjuk.

Särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av socialnämnden. En särskild förordnad vårdnadshavare blir automatiskt (om inte tingsrätten bestämmer något annat) också barnets förmyndare, vilket innebär en skyldighet att ta hand om alla ekonomiska frågor rörande barnet. Som särskild förordnad vårdnadshavare är man redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren på samma sätt som god man och förvaltare. Detta innebär att den särskilt förordnade vårdnadshavaren senast den 1 mars varje år ska lämna en årsräkning som utvisar den omyndiges tillgångar och skulder vid årets början och slut samt den omyndiges inkomster och utgifter under året.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne