Som vårdnadshavare ska du se till att barnet får omvårdnad, trygghet och god fostran. Som förmyndare är du skyldig att förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter

Förmynderskap och förordnad förmyndare

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över barns tillgångar.

Förmynderskap

Överförmyndarnämnden kommer i kontakt med barn och deras tillgångar vanligtvis vid följande tillfällen:

1. När ett barn på grund av arv får pengar till ett värde som överstiger ett basbelopp (42 400 kr för 2010)l 

2. När ett barn får pengar utbetalt från försäkringsbolag

3. I gåvobrev, testamenten med mera (arv, förmånstagarförordnande i försäkring i anledning av dödsfall) kan finnas villkor om att tillgångarna skall stå under särskild överförmyndarkontroll

Den som betalar ut dessa pengar ska sätta in dem på överförmyndarspärrat konto, i bank eller kreditmarknadsföretag.  

Det här regleras i 16 kap 11 § föräldrabalken.

Pengar som satts in på överförmyndarspärrat konto får man inte ta ut utan att överförmyndaren godkänt det.

När barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp (339 200 kr för 2010) ska föräldrarna lämna en årsredovisning över hur de förvaltat barnets tillgångar under året. Det här regleras i 13 kap 2 § föräldrabalken.

Förordnad förmyndare

Det är normalt att det är föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sina barns personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Om ett barn av någon anledning inte har någon förmyndare, ska en sådan utses. Det kan bero på att föräldrarna avlidit, eller att de fråntas förmynderskapet till exempel på grund av missbruk. Om en särskild vårdnadshavare utses blir den också förmyndare.

Föräldrarna ansvar

Om föräldrarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets pengar ska användas till barnets utgifter, inte till föräldrarna. Föräldrarna är försörjningspliktiga för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets pengar får heller aldrig  skänkas bort.

Medförmyndare

Om en förälder till exempel inte klarar av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter, kan en medförmyndare utses. Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare avgörs av tingsrätten i den ort där barnet bor.

Överförmyndarens tillstånd

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har, Det gäller om barnet ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt, ta emot gåva som rör fastighet, tomträtt eller bostadsrätt, låna eller låna ut pengar eller driva rörelse

 

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne