I den hållbara cirkulära ekonomin finns inget avfall, allt är en resurs för någon annan i säkra och kända kretslopp. Här berättar vi om cirkulär ekonomi och hållbar utveckling, för att klara en växande befolkning med möjlighet till välfärd för alla.

I takt med att jordens befolkning ökar behöver vi styra mot hållbar utveckling av flera skäl.
FN har gjort en prognos om att jordens befolkning år 2050 kommer vara ca 10 miljarder. Nu år 2017 är vi ca 7,5 miljarder på jorden.

För att klara en växande befolkning, där alla ska har möjlighet till välfärd enligt globala mål, och med de begränsade resurser som en växande befolkning på en planet innebär har vi inte råd att slösa på resurserna. Vi behöver vi styra mot hållbar utveckling.
Det innebär att vi behöver gå från den linjära ekonomin som vi har idag, till en cirkulär ekonomi.

Längst ned på sidan finns en film om cirkulär ekonomi.

Linjär ekonomi

I dagens etablerade ekonomiska system använder vi naturresurser, producerar något, använder och slänger sedan på soptippen. Det utgör en linjär ekonomi där flödet har en tydlig början och ett tydligt slut.  Sedan börjar vi om: använder naturesurser, producerar något… och så vidare.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi fungerar helt annorlunda. Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer.

I den hållbara cirkulära ekonomin finns inget avfall, avfallet är också en resurs. Det slängs inte utan återanvänds istället av ett annat företag eller någon annan person i säkra och kända kretslopp. Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar utveckling med stort positivt fotavtryck. I den cirkulära ekonomin används förnybar energi, kretsloppen är optimerade fria från föroreningar och helhetssynen är utpräglad.

Målet är att inte behöva slänga någonting

Produkter och tjänster i en cirkulär ekonomi designas så att de blir värdefulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp.
Målet är att inte behöva slänga någonting och på så sätt minska behovet av att ständigt köpa in nya råvaror samtidigt som produktion och transporter sker med förnybar energi på ett optimalt sätt. Alla produkter tillverkas på ett sätt så de går att plocka isär och materialen ska antingen kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen. Biologiskt material utgörs därför av giftfria, rena flöden och tekniskt material utformas så att det blir en resurs för att användas industriellt igen. 

Se filmen där Ellen MacArthur berättar om hur hon fick insikten om cirkulär ekonomi under en världsomsegling på egen hand. Filmen är på engelska.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® är ett koncept för hållbarhet med fokus på helhet, innovationer och kvalitet. Principen om Cradle to Cradle (vagga till vagga) handlar om att vår samhälls- och produktutveckling har mycket att vinna på att  likna ekologiska system där energi och material "brukas" effektivt och cykliskt istället för att "förbrukas" och generera avfall.