Resultatet från den inledande kartläggningen av luftkvaliteten i Sunne, gjord 2019 är positiv. Halterna av samtliga luftföroreningar understiger miljökvalitetsnormerna.

Alla svenska kommuner är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten i relation till miljökvalitetsnormerna. Vilka luftföroreningar som ska ingå i kartläggningen bestäms i en nationell förordning om luftkvalitet (luftkvalitetsförordningen 2010:477)
Det är sammanlagt sju luftföroreningar som ingår i kartläggningen; partiklar, kvävedioxid, bens(a)pyren, svaveldioxid, olika metaller, kolmonoxid och bensen.

Kartläggning av luftkvaliteten i Sunne 2019

Rapporten över den inledande kartläggning av luftkvaliteten i Sunne är klar i juni 2019. Den grundar sig dels på tidigare gjorda luftmätningar, men även på andra faktorer som påverkar luftkvaliteten, till exempel utsläpp från industrier. Du hittar hela rapporten under rubriken Dokument.

Resultatet är positivt och den preliminära bedömningen är att halterna av samtliga föroreningar som kartlagts understiger miljökvalitetsnormen* (MKN) och även Nedre UtvärderingsTröskeln*, (NUT). Resultatet har dock en viss osäkerhet.

  • *Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477)
  • *NUT är ett värde, som beroende på om det underskrids eller överskrids, anger i vilken omfattning vi fortsättningsvis behöver kontrollera de olika luftföroreningarna. När NUT underskrids innebär det att vi inte behöver göra kontinuerliga mätningar eller beräkningar utan istället årligen kan göra en uppföljning av nu genomförd kartläggning.

Du kan läsa mer om kartläggningen i rapporten "Inledande kartläggning Sunne, 2019".

Uppföljning av kartläggningen

Under 2020 har vi följt upp den kartläggning som gjorts. Uppföljningen har vi gjort för att se om förutsättningarna har ändrats till exempel genom en ökad mängd trafik eller om man kan anta att halterna av de olika luftföroreningarna är ungefär samma som förut. Du hittar uppföljningen i här intill under rubriken Dokument, den heter "objektiv skattning för 2019".

Vi ingår även i Luftsamverkan Värmland (se högermarginalen) där vi, tillsammans med andra värmlandskommuner, har en gemensam strategi för kontroll av olika luftföroreningar.  Under 2020 tar Luftsamverkan fram ett nytt gemensamt mätprogram för kommande år, så i nuläget avvaktar vi därför resultatet av det arbetet innan vi går vidare och planerar egna luftmätningar här i Sunne.

Resultat från luftmätning i Sunne 2018 

Mätningen av partikelhalten i luften längs Storgatan visar att vi underskrider miljökvalitetsnormen*. 

Mätningen har pågått under hela 2018. En mätrapport med resultat för året hittar du under rubriken Dokument. 

Luftmätningar gjorda tidigare år

Mätningar av luftkvaliteten i Sunne görs regelbundet.
Rapporterna från utförda mätningar tidigare år hittar du under rubriken Dokument.
Kommentarer om luften i Sunne och mätningar av bensen, kvävedioxid och partiklar hittar du på sidan Luftkvalitet.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Luftsamverkan Värmland

Värmlandskommunerna har bildat ett samverkansområde för att kontrollera luftkvaliteten i området.

Ett mätprogram beskriver vad som ska mätas i olika kommuner och när det ska mätas. Mätningarna sker 2016 till 2019 och under 2020 sammanställs resultaten och presenteras i en rapport.