Sunne kommun arbetar med skogs- och naturvårdsåtgärder för människa, natur och miljö i Lerälvsravinen i centrala Sunne. Som markägare gör Sunne kommun flera åtgärder i Lerälvsravinen, framförallt längs med stigen som går i öst-västlig riktning.

Fakta om åtgärderna och varför de görs hittar du i foldern som ligger i högermarginalen.

Här följer en kort sammanfattning:

  • Lerälvsravinensäkerheten för barn och vuxna ökar när stora granar tas bort
  • torra, döda granar kapas och får vara kvar som högstubbar eller lågor. Död ved ger liv åt en mängd arter
  • död ved får ligga kvar i älven, eftersom den ökar den biologiska mångfalden
  • lövträd planteras in och ger en ljus, inbjudande miljö. Viktigt i skogens biologi och kemi
  • vissa områden lämnas orörda
  • två nya gångbroar byggs
  • informationstavlor sätts upp
  • arbetet görs manuellt med motorsåg och för den personliga säkerheten finns en skogsskördare till hjälp. Den kan direkt lägga högstubbar och lågor där de ska vara
  • en skotare hämtar ut ris och stockar från området

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne