I närheten av Sunne tätort finns många områden med höga naturvärden. Flera finns inom gång- och cykelavstånd, andra kan du snabbt ta dig till med bil.

Sjön Björken och Sundsbergsområdet är lättillgänglig natur med informationstavlor och skyltade vandringsleder. Andra områden kräver lite mer av besökaren: karta och stövlar rekommenderas.

Så kom ut och njut, din oas finns precis runt knuten!

Här är några exempel på nära naturområden att besöka:

Naturintressanta områden i Sunne ser du på kartan
  Läs om varje område som är utpekat på kartan nedan.

1. Sjön Björken
Den vackra fågelsjön Björken ligger en mil norr om Sunne. Runt sjön finns vandringsleder, grillplatser, informationstavlor, fågeltorn och gömslen. Odlingslandskapet runt Björken är varierat och levande.

Öppna diken, odlingsrösen, små våtmarker och moränåsar (drumliner) samt betande djur erbjuder livsutrymme för flera av jordbrukslandskapets trängda fågelarter.

Mest känd är nog Björken för förekomsten av tranor. Antalet ökar för varje år och tranan tillhör numera områdets häckfåglar. Att se och höra flockarna av tranor som i skymningen flyger in till Björken för övernattning på hösten är en mäktig upplevelse. Över 1000 tranor har inräknats vilket gör området av internationell betydelse för arten.

Sjön Björken mest känd för alla tranor som rastar där
    Björken från nordväst

2. Ravinerna i Högen och Ulvsby herrgård
Norr om Sunne tätort, i sluttningen mellan Högen och Fryken, finns ett system av raviner. I ravinens botten rinner ett mindre vattendrag. I den fuktiga miljön i ravinerna finns den uttorkningskänsliga växten springkorn. Här lever även den sällsynta och rödlistade fjärilen nätådrig parkmätare vars larver är helt beroende av springkorn. I ravinmiljön kan man också se fåglar som gärdsmyg, rödvingetrast och entita.

Ravinerna är omkring 3-4 m djupa och bevuxna av lövträd. I delar med glesare äldre lövskog täcks marken av ormbunksväxter och här och där växer bestånd av springkorn. I vissa partier finns mer upplysta luckor efter skogsavverkningar, där domineras växtligheten av täta snår av bl a mjölkört, hallon, älggräs och brännässlor.

Vid Ulvsby herrgård finns vidsträckta betesmarker som betas av nötkreatur. Närmast Sunnesundet övergår betesmarken i en tuvig strandäng. Där växer bland annat grönskära, fyrling och slamkrypor. De höga naturvärdena vid Ulvsby herrgård består av förekomsten av hävdgynnad flora som finns tack vare betesdjuren.
Det finns inga skyltade leder eller informationstavlor i området.

Ett besök i ravinerna i Högen bjuder på spännande växtlighet
    Springkorn

3. Lerälven
Lerälven förbinder sjöarna Lersjön och Fryken. Älvens karaktär skiftar från lugn till forsande och den har bildat raviner i leran som blir djupare när den närmar sig utloppet i Mellan-Fryken. I detta ravinsystem skapas livsutrymme för en rad arter med vitt skilda miljökrav.

Uppströms är Lerälven lugnflytande med svagt forsande partier. På flera ställen ansluter mindre sidoraviner och diken från omkringliggande jordbruksmark. Bitvis är ravinen bevuxen med blandskog av gran, gråal, klibbal, hägg, asp och björk. Här och var finns relativt orörda avsnitt med självgallrande lövskog. Här kan man se fåglar så som rödvingetrast, gärdsmyg, härmsångare och svarthätta. Det finns också god chans att man stöter på forsärla (vid broar över älven), rosenfink och stjärtmes.

Lerälven vindlar vackert genom Sunne
    Lerälven förbinder sjöarna Lersjön och Fryken

Längre ner, mot riksväg 45 blir vattnet livligare och bottnen blockig. Ravinen är djupare och den skyddande bården av träd i sluttningarna blir allt bredare jämfört med sträckan nedströms. Här trivs skogsfåglar ringduva, rödvingetrast och järnsparv. Det finns även bäver i området.

Inne i Sunne slingrar sig Lerälven genom industri- och villaområden. Trots att älven här är påverkad av bland annat dagvattenavlopp och nedskräpning har den biologiska värden. Utmed älven finns en smal bård av lövträd med trädslag som hägg, gråal, klibbal, björk, lönn, rönn och sälg. I lövträden kan tätortens fåglar söka skydd. Lyssna efter sången från svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, koltrast, björktrast, gärdsmyg, lövsångare, svarthätta och trädgårdssångare. Lite ovanligare gäster som också förekommit är kungsfiskare och den sällsynta grönskäran.

Lerälven kan ses från flera broar i och runt om Sunne. Bakom Lerans skola i centrala Sunne
utgår ett system av välbesökta stigar i ravinen annars kan det bitvis vara oländig terräng längs älven då det varken finns spångar eller leder.

4. Backatjärn
Backatjärn ligger en bit söder om Björken. Backatjärn var tidigare en sjö men efter att ha utsatts för flera sänkningar betraktas den nu som våtmark utom under korta perioder vid högvatten på våren och hösten. Backatjärn utgör tillsammans med sjön Björken en viktig lokal för både rastande och häckande våtmarksfåglar. Vid lågvatten består området av en flytande vegetationsmatta av gräs- och starrarter samt kaveldun som är en miljö som uppskattas av fåglar som enkelbeckasin, sävsångare, kärrsångare, gräshoppsångare och sävsparv.

Sävsparv finns vid Backatjärn
    Sävsparv

På jordbruksmarkerna runt om Backatjärn trivs storspoven och både vaktel och kornknarr kan höras i sommarnatten. Sånglärkan stämmer också in kören av fågelsång. På vår och höst rastar här flockar med svanar, gäss, tranor, duvor, vipor och tättingar. Fågelrikedomen lockar besök av rovfåglar till exempel stenfalk och pilgrimsfalk. Stora flockar av tranor och gäss kan ses i skymningen när de flyger till Björken för övernattning. Vintertid kan man ibland se varfågel, stenfalk, ormvråk och fjällvråk.

Runt om Backatjärn pågår en igenväxning av våtmarken. Igenväxningen är negativ för de djur- och växtarter som är beroende av betande djur och slåtter. På vissa delar finns gran som planterades för ungefär 25 år sedan. På andra delar växer lövskogar bestående främst av björk, dessa liknar bitvis sumpskog. Skogbevuxna myrar med tall och björk finns också. Gemensamt för samtliga myrar och skogsbestånd runt Backatjärn är att de bär tydliga spår av dikningar.

5. Sundsbergsområdet
Sydväst om Sunne tätort, vid Akkastadion utgår flera motionsspår och vandringleder mot den kuperade skogsmiljön väster om riksväg 45. Sundsbergsområdet ligger på en berggrund av hyperit vilket ger förutsättningar för ett intressant och skyddsvärt djur- och växtliv. Inom området finns fem nyckelbiotoper. Tre av dessa är kalkbarrskogar där förekomsten av trädlågor är riklig, en är aspskog i blockig bergbrant i den östra delen går ett långt örtrikt bäckdråg. Skogen är påverkad av skogsbruk, men i de lundartade ravinerna och i sluttningarna finns betydande inslag av naturskog. Granar som undgått avverkning är imponerande grova. Det finns även mycket lövträd, bland annat hassel som växer i branterna.

I området finns de rödlistade arterna grön sköldmossa, aspfjädermossa och kandelabersvamp tack vare ravinernas jämna luftfuktighet och den rikliga tillgången på liggande döda träd (lågor). Döda och döende träd är  Tretåig hackspett ses ibland födosöka på. Lyssna efter hackljud för den är lätt att gå förbi.

Nära toppen av berget ligger en skogstjärn som kallas fågeldammen. Vattenytan täcks av blad från näckrosor och i kanterna finns bestånd av kaveldun, här trivs knipa och gräsand. Dammen är också viktig för vattenlevande insekter som trollsländor och dykarskalbaggar. Tjärnen utgör också livsmiljö för skogens groddjur, till exempel salamandrar.

Fågeldammen i Sundsbergsområdet där grodorna leker på våren
    Fågeldammen

Sundbergsområdet är välbesökt året runt. Här finns både elljusspår och skyltade vandringsleder med rastplatser. En vandringsled leder till en utsiktsplats på 194 meter över havet där man se ut över Sunne tätort och mot Fryksdalen söderut. (Klicka på folder om Sundsbergsområdet i högermarginalen),

6. Sundet, Kolsnäsudden och Dunderängen
Sundet
Området består av stränderna och de vattenområden som finns längs Sunnesundet, från Kolsnäsudden i Mellanfryken upp till Ulvsby herrgård i Övre Fryken. Området är avsatt som fågelskyddsområde i form av förbud mot sjöfågeljakt och är rastplats för gäss och änder. Sundet är också en viktig övervintringsplats för andfåglar eftersom vattnet oftast är öppet vintertid. Stränderna inom området är i stor utsträckning exploaterade, här och var finns ändå ostörda platser där till exempel fiskmåsar kan häcka. Fisktärna och mindre strandpipare är också bofasta i området.

Kolsnäsudden
Kolsnäsudden med gångbana, stigar, rastplats och stor brygga är ett flitigt använt friluftsområde. Längst ut på udden står tallar på hällmark där flera trädindivider uppnått en betydande ålder.

Dunderängen
Dunderängen är ett långsmalt område mellan järnvägen och Fryken som idag nyttjas som betesmark. I den fuktiga strandzonen, där marken påverkas av tramp från betande djur, växer flera sällsynta och hotade växtarter, bland annat bågsäv, grönskära, rödlånke, fyrling och nordslamkrypa. Vid lågvatten blottas vidsträckta gyttjebankar och sandstränder som utnyttjas av rastande fåglar.

Betad strandäng vid Dunderängen - en hotad naturtyp 
    Betad strandäng vid Dunderängen, en hotad naturtyp med flera rödlistade arter

7. Gylleby
Området består av en grupp björkar och vidkroniga tallar i alléliknande uppställning intill vägen mellan Sunnes östra infart och Gylleby.

En av tallarna ”kärlekstallen” är sedan 1952 skyddad som naturminne. Tallen, som står i vägkanten, har tuktats och har därför fått en säregen form.

Kärlekstallen vid Gylleby
    Kärlekstallen vid Gylleby

8. Häljeby
Området används främst som upplagsplats för matjordsmassor. På och omkring jordhögarna växer band annat lupiner, gullris och jättebalsamin. Blommorna är välbesökta av traktens insekter som backhumla, vallhumla och den rödlistade klöverhumlan.

I resterna av en gammal sandtäkt finns en koloni av den allt mer ovanliga backsvalan. Verksamhet pågår i området och det finns en grind som kan vara stängd.

Backsvalan trivs i Häljeby
    Backsvala

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Länkar