Nu följer vi upp projektet "En stad för alla" - och vill gärna ha dina synpunkter! Hur upplever du tillgängligheten när du har kontakt med Sunne kommun och hur tycker du tillgängligheten är i Sunne tätort?

OBS! Tiden för att fylla i enkäten är utgången. Enkäten var möjlig att fylla i till och med den 18 december 2019. 

Här finner du enkäten

Enkäten hittar du här i artikeln (klicka på länken här intill) Utvärdering av tillgängligheten i Sunne. Enkäten är öppen till och med den 18 december 2019.

OBS! Enkäten är nu borttagen. 

Du kan få enkäten på papper också

Om du hellre vill svara på enkätfrågorna på papper istället för här på datorn, så kan vi sända till dig frågorna med vanlig post. Eller om du vill, kan du komma in till kommunhuset i Sunne och få enkäten.

Om du vill ha enkäten på papper kan du komma in och hämta den i receptionen. 

Om du inte fyller i enkäten på webben måste vi ha enkäten ifylld hos oss i receptionen, Sunne kommun, senast den 18 december. 

Alla svar är anonyma

Oavsett om du svarar via datorn eller på papper, är de svar som du lämnar anonyma.

Varför gör vi undersökningen?

Undersökningen ska ge en bättre bild av nuläget.

  • Den ska ge ökad kunskap om på vilka platser medborgarna anser att tillgängligheten bör bli bättre.
  • Och den ska ge vägledning när Sunne kommun ska ta fram handlingsplaner.

Vilka får svara på enkäten?

Du som har en funktionsnedsättning eller är anhörig till någon med funktionsnedsättning kan vara med och svara på frågorna i enkäten. Du kan vara ungdom, vara i yrkesverksam ålder eller pensionär. Du måste ha en funktionsnedsättning, eller vara anhörig/närstående till en person med funktionsnedsättning.

(Vi gjorde en första enkät under 2018, vi vill gärna att både du som svarade då och du som inte svarat tidigare, svarar. Allas svar är välkomna!)

För att få ut information om den här uppföljande enkäten publicerades den 19 npvember en nyhet, som var länkad till enkäten, på kommunens webbplats sunne.se, samtidigt som en artikel publicerades på Facebook. 

Projektet En stad för alla

Tillgänglighet är viktig och angelägen

För dig som medborgare är det viktigt att kommunen är tillgänglig för dig, oavsett vilka förutsättningar du har. Att vara tillgänglig för alla är en ansvarsfull uppgift och något som ständigt behöver ses över och utvecklas. Det är inte möjligt att möta alla behov, men det är vårt ansvar att jobba för att komma så nära som möjligt. Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att nå målen om delaktighet, mångfald och jämlikhet. Det är med bakgrund av detta som vi nu i Sunne gör en satsning som vi kallar "En stad för alla".

Vi bjuder in personer med funktionsnedsättning att delta i projektet för att ges möjlighet att bidra med sin kunskap och sina synpunkter. Projektet vill skapa en delaktighet hos användaren och en medvetenhet hos politiker och tjänstemän. Vi kommer att ta fram en gemensam målbild som ska vägleda beslut som rör framtida åtgärder för att öka tillgängligheten. Vi ska arbeta för och följa funktionshinderspolitiken och FN-konventionens mål och uppsatta riktlinjer.

Centrum för tillgänglighet hjälper

För att genomföra undersökningen/projektet har Sunne kommun och Torsby kommun, som ingår i projektet, hjälp av företaget Centrum för Tillgänglighet (CTill) och Per-Anders Öhrn som också är projektledaren. Företaget kommer från Örebro. 

Tre delar i undersökningen

Undersökningen gjordes i olika delar. 

  • Enkätundersökning under slultet av 2017- början av 2018
  • Inventering av utvalda lokaler i Sunne våren 2018
  • Workshop 13 februari 2018

Workshop

Vi träffades för en workshop 13 februari 2018 på Torsby bibliotek. Under workshopen deltog personer med funktionsnedsättning, politiker och tjänstemän och vi jobbade tillsammans fram ett förslag till åtgärder för arbetet med tillgängligheten i Sunne kommun och Torsby kommun. Förslaget utgick från de synpunkter som kommit in genom enkätsvaren och inventeringen.

Det vi enades om var bland annat att mer utbildning och kunskap behövs för att kunna göra de viktigaste prioriteringarna och finna de bästa lösningarna. En fortsatt bra dialog mellan kommunen, handikappföreningarna och allmänheten behövs.

Projektledare

Centrum för Tillgänglighet
Per-Anders Öhrn
Mobil: 076 - 811 71 00
E-post: per-anders@ctill.se