Tillgänglighet innebär att Sunne kommun som organisation ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Detta ska genomsyra samtliga verksamheters planering och beslut.

I den övergripande tillgänglighetsplan som finns för Sunne kommun ska samtliga verksamheter ta fram handlingsplaner med tillgänglighetsmål och följa upp vad som åtgärdas varje år.

I årsredovisningen ska en återrapport finnas så att det tydligt framgår vilka åtgärder som gjorts för att förbättra tillgängligheten i respektive verksamhet.

Verksamheternas tillgänglighet är indelade i följande fyra områden:

  • Fysisk miljö
  • Information/kommunikation
  • Kommunen som arbetsgivare
  • Upphandling

Tillgänglighetsplanen hittar du under rubriken Dokument.