Vi vill att Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla. Oavsett vem du är, så ska kommunens fysiska miljöer, verksamheter och information vara öppen och tillgänglig - för dig och för mig.

Sunne centrum. Oavsett vem du är, oavsett funktionshinder, så ska vår kommun vara tillgänglig för dig.

För att beskriva hur människor med funktionsnedsättning får tillgång till samhället, använder vi begreppet tillgänglighet. Det kan handla om verksamheter, platser eller lokaler. Men det är inte bara gator, bibliotek, affärer och annat fysiskt som ska vara tillgängligt. Har du en funktionsnedsättning ska du också till exempel kunna ta del av information och kommunicera med politiker och tjänstemän i kommunen.

När vi pratar om funktionsnedsättning är det ofta rörelsehinder, syn- och hörselskador vi tänker på. Men även du som har allergi eller kognitiva funktionsnedsättningar, som exempelvis ADHD, har rätt att ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

Tillgänglighetsarbetet i Sunne kommun

Att arbeta med tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete som inte har ett slut. Det ska genomsyra alla verksamheter i kommunen under all tid. För varje handling, utveckling, byggnation med mera ska tillgänglighet finnas med i alla beslut. Det är vad vi i Sunne kommun menar med tillgänglighet och det är så vi vill arbeta.

Sunne kommun har också ett tillgänglighetsråd bestående av representanter från olka handikappföreningar. Läs mer om tillgänglighetsrådet genom att följa länken.

Lagar och regler om tillgänglighet

Sverige har antagit FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Det betyder att alla människor ska ha lika rättigheter och skyldigheter att delta i samhället. I den handikappolitiska planen Från patient till medborgare, som har antagits av riksdagen, står det att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga. För att uppnå detta måste samhället vara tillgängligt.

I Sverige har vi ett flertal lagar, regler och allmänna råd om tillgänglighet. All samhällsplanering och alla beslut ska därför bygga på lagstiftning, den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Under rubriken Länkar kan du läsa mer.

 

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Linda Johansson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsutskottet
E-post: linda.johansson@sunne.se