I Sunne kommun finns en förvaltning med fyra verksamhetsområden: vård och omsorg, individstöd, lärande och utbildning, samhällsbyggnad och en kommunledningsstab.

Bilden visar förvaltningsorganisationen med kommunens verksamheter och tillhörande enheter. Du kan hämta bilden som en pdf-fil, se rubriken Dokument.

Verksamhetsområden

Kommunchef: Petra Svedberg

  • Lärande och utbildning 
    Ansvarsområden: grundskola F-9, gymnasiet, yrkeshögskola, SFI, Komvux
    Ylva Winther, skolchef
  • Samhällsbyggnad
    Ansvarsområden:  plan och projekt, trafik och park, vatten och avlopp, avfall, el, kost, miljö och bygg, räddningstjänst, näringsliv, kultur, fritid
    Per Branzén, verksamhetschef 

 

Kontakt

Reception kommunväxel
E-post: vaxeln@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Politisk organisation

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, miljö- och bygglovsnämnd, revision, valnämnd, krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen har tre utskott: allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.

Läs mer om den politiska organisationen här

Våra politiker är valda för att styra och fatta beslut i kommunen. Tjänstemännen verkställer och genomför arbetet.