Vitteby 1:15

Granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Vitteby 1:15, Sunne kommun, Värmlands län. Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av 17 villatomter i form av enbostadshus. Bostadsbebyggelsen kan utgöras av både permanenthus och fritidshus.

Förslag till detaljplan

Efter ansökan från ägarna till fastigheten Vitteby 1:15 har Sunne kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vitteby 1:15. Planområdet utgörs av en idag obebyggd skogsfastighet cirka 4 kilometer söder om Sunne tätort.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Synpunkter på detaljplanen kunde lämnas till och med 14 november 2022.