Norra Skäggeberg

Samråd om förslag till detaljplan för detaljhandel i norra Skäggeberg, Sunne kommun, Värmlands län.

Efter ansökan från ägarna till fastigheten Skäggeberg 1:316 har Sunne kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Skäggeberg 1:316 och Skäggeberg 15:181.

Syftet med detaljplanen är att utveckla befintlig verksamhet i form av detaljhandel. Utvecklingen ska möjliggöra för mer utrymme i butiksbyggnaden och tillbyggnad av lagerutrymme samt postfunktion.

Inom planområdet finns idag en handelsbyggnad (Pekås). En ny detaljplan behövs för att möjliggöra önskad utbyggnad och i samband med det ersätta befintliga planer och även planlägga resterande del av fastigheten Skäggeberg 1:316 för en sammanhållen planläggning.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Synpunkter på detaljplanen kunde lämnas till och med 14 november 2022.