Om du vill ha modersmålsundervisning, för att det är ditt dagliga umgängesspråk hemma, så kan du ansöka om det. Blankett finns att hämta i högermarginalen.

Modersmål

Alla elever i kommunens grundskolor och gymnasiet, som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, kan erbjudas modersmålsundervisning i språket om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Det är rektorn på respektive skola som beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen kan vara som språkval i grundskolan, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden. Undervisningen omfattar en timme per vecka.

Enligt skolförordningen ska kommunen anordna undervisning i modersmål endast om minst fem elever önskar undervisning i ett språk och om det, enligt huvudmannen, finns lämplig lärare.

Minoritetsspråk

För elev som har något av de nationella minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli som modersmål har man rätt till undervisning oavsett antal. Observera att ansökan ändå måste göras.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Undantaget är till exempel en romsk elev som kommer från utlandet. Hen får ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Hur ansöker du om modersmålsundervisning?
Ansökan om modersmålsundervisning gör du på den blankett som finns i högermarginalen. Den finns även att hämta på samtliga skolor i kommunen.

Du är välkommen att skicka in en ansökan. Det är utifrån ansökningar som modersmål/hemspråk kan komma att erbjudas.

Kontakt

Monica Olofson
Tfo Rektor, SG/Södra Viken
E-post: monica.olofson@sunne.se
Tel: 0565-155 50, 076-128 45 54
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4,
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne