Planarbetet för Torvnäs/Solbacka i Sunne fördröjs cirka ett halvår

2017-02-08

Sedvanliga miljöundersökningar om markens lämplighet för bostäder är gjorda på Torvnäsområdet i Sunne. Vid en före detta brandövningsplats har föroreningar påträffats. Dessa ska nu undersökas ytterligare och sedan saneras innan planen kan antas.

Under pågående planarbete för Torvnäsområdet i Sunne görs sedvanliga undersökningar och utredningar, exempelvis bullerberäkningar och miljöundersökningar. Syftet är att pröva markens lämplighet för bostäder.

Miljötekniska undersökningar har gjorts på två ställen i området:

  • vid en före detta brandövningsplats som ligger strax utanför själva plan- och tomtområdet. Där har föroreningar från förbränning och skumsläckning påträffats och dessa ligger över riktvärdena för bostadsområde. Marken ska nu undersökas ytterligare och en sanering ska genomföras
  • vid vattnet där det fram till 1929 låg en ylle- och färgfabrik samt ett reningsverk. En sedementprovtagning i vattnet har också gjorts. Där finns inga föroreningar som kräver åtgärder

Inom den närmaste månaden ska borrning och provtagning göras på den förra brandövningsplatsen. Undersökningsrapporten tar sedan ytterligare några månader att få fram.

– Det innebär att planarbetet fördröjs med cirka ett halvår. Under hösten 2017 förväntar vi oss att marken är säkerställd för bostadsbyggnation så att planen kan antas, säger Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet i Sunne kommun.

Det är tio år sedan brandövningsplatsen användes. Den nya provtagningen, som genomförs av ÅF Infrastructure AB, ska utröna hur mycket av marken som behöver åtgärdas.

– Den före detta brandövningsplatsen ligger utanför tomt- och planområdet, men angränsar till.

Torvnäsområdet är Sunne tätorts utvecklingsområde för bostäder. Det ligger på Frykens östra sida, strax söder om Sunne kyrka. Planarbetet för delen Torvnäs/Solbacka, som ligger längst söderut i området, påbörjades hösten 2015.

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad och säkerhet, 686 80 Sunne