Övning i krishantering

2017-04-25

Onsdag den 26 april deltar Sunne kommun i en regional övning om att hantera en allvarlig samhällskris. Temat handlar om höga flöden på grund av ihållande regn efter en mycket nederbördsrik höst och en lång och snörik vinter.

31 organisationer övar tillsammans

Övningen är en regional samverkansövning där 31 organisationer deltar. I stort sett alla kommuner i Värmland finns med, tillsammans med bland andra länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, Polismyndigheten, Trafikverket och flera energibolag.

Övningen är en simuleringsövning och genomförs i realtid utan avbrott. Syftet med övningen är att öva deltagarna i att hantera en allvarlig samhällskris som sätter stora krav på regional och tvärsektoriell samverkan. Övningen är lärande och utvecklande i sin form.

Så här säger landshövding Kenneth Johansson om övningen RIS 2017
”Vikten av samövning kan inte nog betonas, det är en viktig framgångsfaktor vid krishantering. Vi måste bli bra på att samverka i allvarliga samhällskriser, skapa och sprida en samlad lägesbild, förmedla information och kommunicera viktigheter.”

Övningen genomförs på strategisk och taktisk ledningsnivå utan operativa fältenheter och har fokus på kommunikation och samverkan mellan aktörerna. Det innebär att hela övningen utspelar sig innanför våra väggar. Samhället i övrigt ska inte märka av att en krisövning pågår.

De 31 övade organisationerna befinner sig på sina ordinarie platser.
Varje aktör har angett sina egna mål och har en egen lokal övningsledare samt en eller flera lokala utvärderare/ observatörer som leder övningen på plats. Dessa kommer med olika inspel under dagen.
Motspelet består av cirka 40 personer som representerar andra vidtalade samhällsinstanser, inklusive media och allmänhet och har som har uppgift att driva övningen framåt.

Hög beredskap

Sunne kommun har hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser.
- ”Vi övar regelbundet på vår krishantering, men en sådan här stor samverkansövning har aldrig tidigare genomförts i vår kommun”, säger säkerhetssamordnare Kim Nygren, som också är lokal övningsledare på plats.
Vi är väl förberedda och jag har högt förtroende för att vi kan hantera en stor kris om den skulle inträffa.