Lämna synpunkter på detaljplan för Torvnäs/Solbacka

2017-11-22

Fram till 15 december 2017 kan du lämna in synpunkter på förslaget till detaljplan för Torvnäs/Solbacka. Planen gör det möjligt att bygga bostäder med utsikt över Fryken - nära både naturen och servicen i Sunne centrum.

Förslaget på detaljplan för Torvnäs/Solbacka-området i Sunne ger utrymme för friliggande villor, rad- och kedjehus samt flerbostadshus. 

21 november till 15 december 2017 kan du lämna in synpunkter på planförslaget. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Här finns granskningshandlingarna:
- Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, mån-tors 8-12 , 13-16, fred 8-12, 13-15
- Biblioteket, Sunne, mån - fre 10.00 - 18.00, lör 11.00 - 14.00
- Förslaget finns även på kommunens webbplats sunne.se/torvnas

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 15 december 2017 till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post

- För att så många byggrätter som möjligt ska få sjöutsikt har vi infört krav på höjd, takvinklar och placeringar. Naturmarken närmast sjön ska vara tillgänglig för allmänheten, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Preliminär tidplan för planarbetet:
• Granskning fram till 15 december 2017
• Beslut om att anta planen i kommunfullmäktige, februari 2018
• Planen vinner laga kraft, mars 2018

- Först när planen vunnit laga kraft kan vi påbörja byggnation av vägar, dra fram vatten och avlopp, stycka av tomter och göra de åtgärder som behövs för att tomterna ska kunna bebyggas. Tomterna börjar troligtvis säljas under andra kvartalet 2018.

Under planprocessen har en gammal brandövningsplats utretts. Den del av marken som är förorenad ligger utanför området som ska bebyggas.

- Kommunen sanerar marken utanför detaljplaneområdet. Vi har också undersökt marken inom planområdet och där behöver vi inte göra några åtgärder.

 

 

 

 

 

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne