Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige, med uppgift att styra och samordna den totala kommunala verksamheten och bereda ärenden för kommunfullmäktige.

Vackra blommor i Sunnes parker är en fröjd för ögatKommunstyrelsen med elva ledamöter ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Styrelsens funktion är att göra prioriteringar på såväl lång som kort sikt.

Kommunstyrelsen ska verkställa fullmäktiges beslut och fullgöra det som fullmäktige lämnat över till dem.

Ledamöter i kommunstyrelsen:  ordförande Tobias Eriksson (S) 1:e vice ordförande Björn Gillberg (HS) 2:e vice ordförande Gunilla Ingemyr (C). Linda Johansson(S), Gert Dahlberg (S), Eva Hallström (MP),  Ola Persson (C), Bengt Hedelin (C), Åsa Rådhström (M), Henrik Frykberger (M), Anina Laroma (SD).

Ersättare: Gustav Nilsson (S), Inger Grankvist (HS), Sophie Janulf (C), Sofie Setherberg (S), Agneta Carlsson (S), Åsa Nilsson (V), Freddy Kjellström (C), Marianne Åhman (L), Åsa Olsson (M), Fredrik Andersson (M), Hans Arnkvist (SD).

Ny politisk organisation

Från den 1 januari 2015 har Sunne kommun en ny politisk organisation. Tre utskott bereder kommunstyrelsens ärenden.
Läs mer om den nya organisationen här

 

Kommunstyrelsen - kommunens regering

Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Det är kommunstyrelsen som verkställer de beslut som fullmäktige fattar. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Ordföranden heter Tobias Eriksson och är socialdemokrat. Han har också titeln kommunalråd.

Det är kommunfullmäktige som väljer de elva ledamöterna och de ersättare som ingår i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer i sin tur ledamöter och ersättare till de tre utskotten.

Faktaansvarig: Gunilla Nyström Publicerad/uppdaterad av: Maria Fahlander Sidan granskad/uppdaterad: 15 december 2015

Kontakt

Tobias Eriksson
ordf allmänna utskottet, ordf kommunstyrelsen, ordf krisledningsnämnden, kommunfullmäktige
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Kontakta kommunstyrelsen