Målmedvetet jobbar vi i Sunne kommun med vår strategi: Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. En kommun är inget självändamål - våra jobb finns för att vi ska ge god service åt dig som är kommuninvånare.

Kommunstrategin 2014-2025 ska vara ett samlande paraply för kommunens arbete. Den gör målen tydliga och ska öka effektiviteten. Den ska också lyfta fram kommunens strävan efter ökad samsyn.

Från 1 januari 2015 finns en ny politisk organisation

Skissen nedan visar hur Sunne kommuns nya politiska organisation är uppbyggd. För utskriftsvänlig skiss: se under rubriken Dokument.

Ny politisk organisation

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter. Under den finns kommunstyrelsen med 11 ledamöter. Tre utskott bereder ärenden inför kommunstyrelsen. De heter allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet

Direkt under kommunfullmäktige finns miljö- och bygglovsnämnden, som är en myndighetsnämnd, med fem ledamöter. Överförmyndarnämnden har tre ledamöter och krisledningsnämnden fem ledamöter.

Syftet med omorganisationen är att stärka kommunfullmäktiges roll och att skapa helhetssyn. Beslutprocessen förkortas och rollerna mellan politiker (styrning) och tjänstemän (ledning) ska förtydligas.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne