Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka. Dela med dig av dina synpunkter och idéer. Vi uppskattar att du vill engagera dig.

Bryggarbron - gång- och cykelbro över Sunnesundet
 

Det finns flera sätt för dig som är engagerad i en fråga att lämna förslag, tycka till eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som sker i kommunen. 

Du kan delta i öppna sammanträden, använda vår webbplats för att tycka till, fråga politiker och lämna medborgarförslag eller kanske starta ett eget parti.

Allmänhetens frågestund

Varje sammanträde i kommunfullmäktige, som regel sista måndagen i varje månad, inleds med allmänhetens frågestund då medborgare har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. 

Du hittar regler för allmänhetens frågestund i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun. Se under rubriken Dokument.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun får lämna förslag till kommunfullmäktige. Passa på möjligheten att göra din röst hörd i kommunens högsta beslutande instans.

Du hittar regler för medborgarförslag i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun. Se under rubriken Dokument.

Tyck till

Tyck till är ett enkelt formulär för att tycka till om någon kommunal verksamhet eller tjänst. Med formulärets hjälp kan du ställa frågor, lämna förslag, idéer, synpunkter, klaga eller ge beröm. Dina synpunkter skickas till berörd enhet eller politiker. Oavsett ditt ärende tar vi tacksamt emot det. Vi kan inte lova att din önskan slår in, men vi kan lova att undersöka förutsättningarna.

Du hittar formuläret under rubriken Länkar.  

Överklaga 

Du kan överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Om du tycker att din kommun har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att protokollet är justerat och bevis om justering har anslagits på kommunens anslagstavla.

Kontakt

Anders Broman
kommunfullmäktiges ordförande
E-post: anders.broman@sunne.se; anders-broman@tele2.se
Tel: 070-359 83 50
Adress: Södra Ås 56, 686 96 Östra Ämtervik

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsens ordförande, allmänna utskottets ordförande, krisledningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Sunne kommun
Adress
: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
E-post: kommun@sunne.se