Planförslaget innebär att Allégården kan byggas ut med 30-40 lägenheter fördelat på 4 våningar. Fram till 11 maj finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnation av Allégården. Planförslaget tillåter en tillbyggnad med möjlighet till 30-40 nya lägenheter fördelat på 4 våningar. Planområdet omfattar  fastigheterna Skäggeberg 12:11, 12:12 och del av 1:315 och avgränsas i öster av Långgatan och bebyggelse längs Långgatan, i norr av Brobygatan, i väster av Allégatan och i söder av Sunne Bostads ABs kontorslokaler. Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort.


Illustration av möjlig utbyggnation i enlighet med planförslag

Planen har varit ute på granskning under tiden 18 april - 11 maj 2017. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i ett granskningutlåtande som godkänns i samband med antagande av detaljplan.

Beslut om antagande av detaljplan fattas av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. 

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne