Servicegarantier, LSS

LSS-enhetens uppgift är att ge personer med funktionsnedsättning det stöd och den service de behöver för att klara ett så självständigt liv som möjligt.

Freja vid sundet i Sunne 

Servicegaranti 


Vi garanterar att:

  • Ditt ärende handläggs och att beslut tas inom fyra månader.
  • I samråd med dig planera hur stödet ska utformas
  • En uppföljning görs med dig mins en gång per år. Uppföljningen syftar till att beskriva nuläget och förbättringar med utgångspunkt från hur stödet utformats det senaste året.
  • Om du är beviljad insatser enligt LSS erbjuds du en kontaktperson som har till uppgift att ha en kontinuerlig kontakt med dig och din/dina eventuella företrädare.                  

Vi kan bli bättre

Om du anser att vi inte kan hålla det vi lovar eller har synpunkter på vår verksamhet, uppskattar vi om du kontaktar oss. Vänd dig i första hand till den person/enhet det berör.
Kontaktinformation till ansvariga för varje enhet finner du på vår kontaktsida

Du kan även  fylla i och skicka in vårt formulär för synpunkter och förslag här på vår hemsida: länk till lämna synpunkter och förslag.