Årsarbetstid

Slopa gamla schemat -tänk nytt

I Sunne började vi  med årsarbetstid 1996.
De första tankarna kring en mer flexibel arbetstidsmodell började på en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning. Vi började diskutera om de boendes individuella behov kunde tillgodoses med våra fasta arbetstider och fastlagda scheman. En utveckling på detta område behövdes.
Att räkna arbetstid per år, istället för att ha en begränsningstid per månad i fastlagda scheman, öppnade diskussionerna om årsarbetstid.
Genom detta arbetssätt kunde vi använda resurserna bättre och anpassa oss efter behovet i verksamheten.

Årsarbetstiden ska leda till:
- mer decentraliserat helhetsansvar och ekonomiskt medvetande hos personalen
- att resurserna används bättre, verksamheten effektiviseras genom en mer flexibel bemanning.
- att ge deltidsanställda större möjlighet att arbeta mer.

Kontakt

Ann-Katrin Nilsson
Verksamhetschef vård och omsorg, ansvarig krisgrupp
E-post: ann-katrin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77, 070-675 76 90
Besök: Storgatan 45
Adress: Postkod: 28, 686 80 Sunne

Sagolika Sunne

Ta makt över tiden i stället för tvärt om!