Avfall och återvinning

Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Här finner du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas, vad som händer sedan, varför du ska sortera och bestämmelser, priser och tjänster.

Återvinningsstation

Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar.

Renhållningsordning

Det finns två dokument som handlar om avfall och sopor i kommunen. I renhållningsordningen finns bland annat regler för insamling av avfall och sophämtningsvägar. Avfallsplanens syfte är att få en översikt över det avfall som finns i kommunen, och att fastställa åtgärder för att minska mängden avfall. I högerspalten kan du klicka på dokumentet om du vill ladda hem dem.

Dispenser

Vill du ansöka om dispens från hämtning av avfall kan du läsa mer, eller ladda hem ansökningsblankett på den här sidan: Söka tillstånd.

Tillsyn, klagomål och information

Det är miljöenheten som sköter tillsynen enligt miljöbalkens bestämmelser om avfall. Tillsynen omfattar hushållsavfall och sådant som är jämförligt med det, och farligt avfall. Avfall som regleras i lagstiftningen ska hanteras så att det inte uppstår olägenheter.

Miljöenheten hanterar också klagomålsärenden om till exempel kompostering och lämnar även information om återvinning och kompostering.

SuToHaMu, fyra värmlandska kommuner i samarbete

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors samarbetar i frågor om avfall och återvinning och har gemensamma dokument för Avfallsplan och Renhållningsordning, därav förkortningen SuToHaMu.

Faktaansvarig: Eva-Karin Nilsson Sidan granskad/uppdaterad: 26 januari 2016

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.a.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22, 070-106 25 10
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Teknisk service

Agneta Magnusson
Expedition, va-avfallsdebitering
E-post: agneta.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-162 02
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Telefontid 8-12: 0565-162 02 
gäller vatten, avlopp, renhållning och slamtömning. 

Dokument

Avfallsplan.pdf (Avfallsplan SuToHaMu 2011-2016)

Renhållningsordning.pdf (RO för SuToHaMu 2011-2016)

Sorteringsanvisningar, avfall.pdf (RO Bilaga A till SuToHaMus RO)

Körturer 2016-02-01